Namni tokko Dhukkuba VaayirasiiKoronaa (COVID- 19) irraa dandamate yoo jedhamu maal jechuudha?

Namni tokko Dhukkuba VaayirasiiKoronaa (COVID- 19) irraa dandamate yoo jedhamu maal jechuudha?Vaayirasichi akkuma HIV qaama/dhiiga namaa keessa turaa?

0
313
Namni tokko Dhukkuba VaayirasiiKoronaa (COVID- 19) irraa dandamate yoo jedhamu maal jechuudha?Vaayirasichi akkuma HIV qaama/dhiiga namaa keessa turaa?

Vaayirasichi akkuma HIV qaama/dhiiga namaa keessa turaa?
*********************************

¤ Namni Dhukkuba VaayirasiiKoronaa (COVID-19) qabame tokko dandamachuu ni danda’a. Saayinsii/hojmaata amma jiruun namni tokko dandamate ka jedhamu:

* Guyyaa sadihiifii sanaa oliif hoo’a qaamaa yoo qabaachu dhabe
* Mallatooleen dhukkubichaa kan armaan dura muldhise yoo irraa badan/haalaan woyyaa’an
* Qorannoo Raajii (X-ray ykn CT-Scan) ta’uu danda’aa kan duraa irraa jijjirama yoo muldhise
* Garaagarummaa sa’aa 24tiin sumuudni (sample) qorannoo lama fudhatamee yoo vaayirasichi irratti argamuu dhabedha.


¤ Dhukkuboonni Vaayirasii Koronaan dhufan akka HIV san umrii guutuu kan nama wojjiin turan miti. Sirnya ittisa qaamaas yeroo dheeraatti dadhabsiisaa hin deeman. Amma dura SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) fi Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dhukkuboonni jedhaman Vaayirasii Koronaan muldhachuu isaanii ibsinee turre. Dhukkuboonni kunniin muldhatanii ji’oota muraasa booda to’atamuu danda’anii turan. Fkn SARS ka jenne sun muldhatee ji’oota sagal booda to’atamee ture. Namoonni dhukkubichaan qabaman %90 ta’an irraa fayyanii jiru.

Dhukkubni VaayirasiiKoronaa kan yeroo ammaa muldhataa jiru (COVID-19) yeroo dheeraatti (Long term Sequelae) isaa maal akka ta’uu danda’u beekuun baatamus, amma irratti vaayirasichi erga qaama seenee booda akkuma armaan olitti ibsine san namni irraa dandamachuu ni danda’a. Vaayirasichis qorannoo qachee sanyiitiin illee qaama nama keessaatti argamuu dhabuu isaa arman olitti ibsee jira.
—-
—-
Ulfaadhaa!
Horaa, bulaa, deebanaa!
Fayyaa ta’aa, fayyaa argadhaa


© Dr. Nuredin Luke

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here