Koroonaavaayiras: ‘Kutaa dhuunfaa keessatti adda baheen jiraachaa jira’ Tolaa Bariisoo (PhD)

Hogganaan Biiroo Barnootaa Oromiyaa Tolaa Bariisoo (PhD) sodaa Koroonaavaayirasiirraa kan kahe kophaatti adda baafamanii akka jiran BBCtti himaniiru.

0
762
Hogganaan Biiroo Barnootaa Oromiyaa Tolaa Bariisoo (PhD) sodaa Koroonaavaayirasiirraa kan kahe kophaatti adda baafamanii akka jiran BBCtti himaniiru.

Lammiin Jaappaan guyyaa Jimaataa Koronaavaayirasiin qabamuun mirkanaahe dhaabbata JICA kan barnootarratti hojjetu keessa waan hojjetuuf dhimma kanaaf walargeen isa waliin mari’adheen ture jedhu Dr. Tolaan.

“Yeroo sanatti reefu biyya alaatii waan dhufeef mallattoon dhukkubaa irratti hin mul’atu ture.

Isa waliin namni lammii Itoophiyaa tokkos tureera. Dhimma barnootaa irratti isaan waliin walqunnameen ture,” jedhan.

Namni Jaappaan kuni Godina Arsiitti manneen barnootaa lama daawwatee ture kan jedhan Dr. Tolaan namoonni bakka inni imale kanatti isa waliin walarganis adda baafamanii qofaatti hordofaamaa jiraachuu himan.

Lammiin Jaappaan Koronaavaayirasiin irratti argame kun, mallattoo dhukkubichaa kan irratti mul’ate Wiixata yoo ta’u, vaayirasicha ta’uun kan ibsamemmoo Jimaata ture.

Erga nama kana waliin walarganii guyyootni kudhan lakkaahamuu kan himan Dr. Tolaan, addatti bahanii akka namaan wal hin qunnamne kan itti himame garuu Jimaata darbe ta’uus BBCtti himaniiru.

Guyyoota 14’f maatii isaaniis ta’e nama biraa waliin osoo wal hinargin mana jireenyaa isaanii keessatti kutaa addaa keessa akka turanis himan.

Qorannoon dhukkubichaa akka taasifamuuf gaafachuufi ‘hanga mallattoo hin agarsiifnetti qorannoon barbaachisaa akka hin taane’ itti himamuus dubbatan.

Shakkiidhaan alatti erga nama sana waliin walarganii guyyoota 10 darban mallattoon addaa akka isaan irratti hin mul’annes Dr. Tolaan himaniiru.

Itoophiyaatti lakkoofsi namoota COVID-19n qabamuun mirkanaa’e tokko qofadha.

Hogganaan Waajira Komunikeeshinii Godina Arsii Obbo Taajuu Sulxaan lammiin Jaappaan yeroo jalqabaatiif koronaavaayirasiin irratti argame aanaa Doddotaa dhufanii manneen barnootaa baadiyyaa lama akka daawwatanii turan BBC’tti himanii turan.

Yeroo lammiin Jaappan kun mana barumsaa daawwatanitti namoota isa waliin walitti dhufeenya taasisaniiru jedhaman shakkii dhibee kanaatiif qophaatti adda baafamanii hordofamaa jiru jedhan Obbo Taajuun.

“Koreen dhaabbatee dhimma kana ilaalaa jira. Hawaasa kaanitti akka gadi hin bal’anneef jecha hojiin hojjetamaa jira.”

Lakkoofsi namoota adda baafamanii 15 akka ta’an kan himan Obbo Taajuun, “Dhawaatuma dhawaataan namoonni bakka adda addaatti, akka waltajjiifi hoteelaafaatti isa qunnaman adda baafamuun ittuma fufa,” jedhu.

Namoota adda baafaman kunneen irra caalaan ogeessota barnootaa yommuu ta’an, Hospitaala Asallaatti bakki qophaa’eef hordofamaa jiru akka Obbo Taajuun himanitti.

 

Maddi: BBC

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here