****
Waan Tokko ifatti walhubachiisuu feesisa: Uummatni Oromoo Gaaffilee baroota dheeraaf gaafachaa tureef deebii argate hin qabu, garuu Namootni dhuunfaa ykn gareen muraasni rakkoolee dhuunfaasaanii kanneen akka mana-jireenyaa, aangoo, maallaqaafikkf argatanii jiraachuu malu.

Qabsoon sabaa akka walootti waan barootaaf dhabne, qabeenya saamamne, mirga-namummaa sarbamne biyya abbuummaan keenya keessatti awwaalame kabachiisuuf iilmaan Oromoo aarsaa waloo kafalaa hardha gahan. Gootota qaalii heddutu itti kitimame, inni waggoota dhibbaa olii haaturu baruma shanan darbanuitti Qarreewwan, Qeerroowwan, Maanguddoonni fi Jaartoleen kuma 6 ol wageema lubbuu kafalanii, kaan ammoo qaama-hirdhatee, ammas Ilmaan Oromoo Kuma-9 ol manneen hidhaa Oromiyaa keessatti daraaan adda addaa irragahaa jira.

Mee of haagaafannuu:
Akkuma gubbatti tuqe, namootni ykn gareen faayidaa muraasa argatan irra deddeebiidhaan yeroo dubbatan, “Oromoon Aangoo argatee jira” jedhu. Oromoon erga aangoo argate maliif Oromiyaa qoqqooduun barbaachise? Taayyeen abbaa barbaade arrabsaa oolu kabajamee Jawar maaf kabaja dhabe, Baqqalaan maaf kabaja dhabe, Dawud maaf kabaja dhabe, akka biyyattiitti yeroo ammaa mana hidhaa hunda keessa ilmaan Oromoo qofa maaliif olguutee iddoon hanqatee hanga M/Btti hifhuu geechiseree?

Image result for hiriira guddicha oromiyaa

Oromoon aangoo qaba yoo tahe, Ilmaan Oromoo hordofamanii adamfamanii mana hidhaatti osoo guuramaa jiran ilmaan Nafxanyootaa kan akka Suyyum Tashoomee, Taammiraat Nagaraa inumayyuu qallaba Masara Mootummaa keessaa safaramuuniif garaa guuttatanii miidiyatti bahanii ilma Oromoo akka dhuunfatti arrabsuu bira darbanii Ummata Oromoo akka sabaatti arrabsaa kan oolan, Ummata Oromoo akka bineensaatti akka nama nyaatutti fakkeessanii arrabsaa kan oolan osoo seeraan hin gaafatamin, Seerri ilmaan Oromoo qofa hidhaa kabachiifamu isa kam? Seerri ilmaan Oromoo qofarratti hoojatu eenyutu tume?
Kana dabalatee yaadota biroo hedduu kaasuun ni danda’ama.

Walumaagalatti, Ummatni keenya kaa sabaatti, akka walootti waan qabsaayeef, waan aarsaa heddu kafalaa as gaheef hanga ammaatti waan qabatamaa takkaayyuu hin arganne. Gaaffiin Afaan Oromoo hin deebine, Gaaffiin daangaa Finfinnee hin deebine, Gaaffiin abbaa biyyummaa hin deebine, Gaaffiin hirmaannaa siyaas-diinagdee fikkf tokko gadi hin tuqamne.
haatahuu garuu, Sirni garee jijjiiramaa ofiin jedhu kun erga dhufee booda gariin faayidaa muraasa jenne san argatee, gariin ammoo jarri Afaan oromoo dubbata waan taheef keenya ilaalcha jedhuun ummanni keenya miira caldhisee dhageeffachuu keessa seenus hayyoota Siyaasaa akka Baqqalaa Garbaa, Jawar fa’a dabalatee Qeerroon biyyattii hedduun jijjiiramichi kan ummatni qabsaayeef akka hindhufin hubatanii yaadota mormii calaqqisiisan kan hidhamanii, kaan ajjaafamanii, kaan doorsifamaa turuun ifa.

Image result for hiriira guddicha oromiyaa

Haaluma akkasii keessatti hawaasni keenya haalota isaaf mijateen Hanqinnoota jiru, Rakkoolee irragahaa jiru, Gaaffilee ijoo isaaf deebii akka deebisu, ilmaansaa siyaasaaf jecha hidhaman akka gadi lakkisu Mootummatti mufii qabu calaqqisiisaa turee jira.
Mootummaan ammoo deebii Faallaa kallattii ummatni eegaa tureen dhiisee bifa humnaan sodaachisuu, hidhuu, doorsisuuf Ajjeessuutiin ggaaffii ummataa ukkaamsuuf humna qabu fayyadamuu filannoo waan godhateef yeroo ammaa Ummatni Oromoo Golee Oromiyaa hundarra jiru guutuun obsa fixachuu ifatti agarsiisaa jira.
Sabni waloon obsa fixate waloon qabsaaya. Qabsoon waloo ammoo humna akka qilleensaa waan fedhe buqqisu/sochoosu akka uumamu godha. Kanammoo Sabni Oromoo waggoota sadi dura qabatamaan argee jira waan taheef Faayidaan waloon qabsaayuu, waloon falmachuu, waliif tumsuu, waliin dhaabbachuu maal akka tahe qaamni biraa ykn hayyuun tokko akka hubachiisu hin barbaachisu.

Image result for hiriira guddicha oromiyaa
Kanumaadha, Hiriirri guddichi Boru Oromiyaa Guutuu keessatti waamames, waloodhaan kaanee akeeka waloo keenya haa kabachiifannuu jechuurraa akka tahe wal-nama hin gaafachiisu.
Hiriira Kanarratti:
– Haqni Artistii keeny Jaalatamaa Hacaaluu akka bahu waloon gaafachuu
– Hayyoota Siyaasaa fi ilmaan oromoo Manneen hidhaa keessatti beelaan dhumuuf jedhaniif deebiin hatattamaa akka kenname
– Sabni Oromoo ni riphe malee hin bittinnoofne ykn hin facaane waan taheef Gaaffileen sabni aarsaa itti kafale hatattamaan akka deebii argatan fikkf gaafachuudhaaf

Haqa Qabna
Tokkummaan Falmanna
Tarsiimoon Masakkamna
Ni injifanna!
 
 
Gurrandhala 12/2021 – Rwanda, Kigali

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here